Blacha a woda

Obecność wody wewnątrz struktury dachu i pokrycia z metalu przyśpiesza proces korozji i tym samym, zmniejsza znacznie żywotność obiektu. Jako metal nieżelazny, stop  wchodzi w reakcję z głównymi składnikami atmosfery takimi jak: H2O (para wodna), SO2 (dwutlenek siarki), NaCl (sól morska) i CO2 (dwutlenek węgla).

Pierwszą reakcją stopu cynk-tytan w obecności tlenu i wody jest wytwrzozenie się wodorotlenku cynku Zn(OH)², który w obecności dostatecznego stężenia CO2, pochodzącego z powietrza, pozwala na utworzenie ochronnej warstwy patyny, czyli hydroksywęglanu cynku. Tak więc ważnym jest, aby powierzchnia blachy była wentylowana w sposób zapewniający dostęp CO2 w dostatecznej ilości tak, aby pozwolić na wytworzenie się ochronnej patyny. Uwaga ta dotyczy głównie strony spodniej . PLUS®, czyli stop cynk-tytan zabezpieczony specjalną powłoką od strony dolnej, znajduje zastosowanie w sytuacjach, gdy nie można zapewnić właściwej wentylacji pokrycia od strony spodniej (uniemożliwia to wytworzenie patyny) oraz gdy zastosowane podłoże z płyt drewnopochodnych lub drewniane, zabezpieczone impregnatami reagującymi niekorzystnie ze stopem cynkowo-tytanowym.

Czynniki mogące spowodować pojawienie się wody po stronie dolnej blachy cynkowo-tytanowej.

 1. Niekontrolowane zjawisko kondensacji pary wodnej.
 2. Nie zapewnienie odpowiedniej szczelności połączeń

Powyższe czynniki są często efektem wadliwego i niedokładnego wykonania pokrycia.

Zjawisko kondensacji

Zjawisko kondensacji pojawia się w następujących przypadkach:

 1. Gdy występuje różnica w temperaturze metali (tzw. promieniowanie szczątkowe)
 2. Gdy występuje różnica temperatury powietrza w cyklu dzień/noc (tzw. rosa naturalna)
 3. Migracja pary wodnej przez warstwy materiałów tworzących przegrodę zewnętrzną budynku, od strefy cieplejszej do zimniejszej.

Kondensacja dzień/noc

Woda skraplająca się na spodniej powierzchni pokrycia może penetrować w niższe warstwy przegrody, doprowadzając do ich trwałego zawilgocenia (chodzi szczególnie o izolację termiczną). Uwzględnienie powyższego zjawiska jest konieczne przy projektowaniu układu warstw przegród budowlanych.

blachy vmzinc

Migracja pary wodnej – wymiana cieplna przegrody

Kondensacja pojawia się wtedy, kiedy powietrze nasycone jest wilgocią i osiągnie temperaturę rosy. Przedstawiony obok wykres pozwala określić temperaturę, w jakiej występuje kondensacja pary wodnej wewnątrz przegrody zewnętrznej budynku. Wartość temperatury rosy jest zależna od przewodności cieplnej materiałów, z których składa się przegroda oraz ich odporności na przenikanie pary wodnej. Zastosowanie membran pełniących funkcję paroizolacji i uszczelnienia, pozwala ograniczyć przenikanie pary ze strefy cieplejszej do zimniejszej. Niestety w większości przypadków przy nieprzestrzeganiu zasad układania izolacji (stosowanie zbyt małych zakładów, dziurawienie membrany elementami mocującymi,) skuteczność działania membrany jest ograniczona. Układ warstw w projektowanej przegrodzie powinien uniemożliwić wystąpienie kondensacji na wewnętrznej powierzchni ściany, nawet w warunkach minimalnej krotności wymian powietrza. Dodatkowo montaż zawilgoconych płyt izolacji termicznej (z powodu złych warunków magazynowania lub niewłaściwego zabezpieczenia przed warunkami atmosferycznymi w trakcie budowy) może prowadzić do zwiększenia wilgotności wewnątrz przegrody.

Szczelność pokrycia dachu z blachy

Wpływ deszczu i wiatru

Deszcz i wiatr są tymi czynnikami atmosferycznymi, które narzucają zastosowanie odpowiedniego systemu krycia, w zależności od typu przegrody (dach lub elewacja).

vmzinc blacha

Przy wykonywaniu pokryć dachowych należy zwrócić szczególną uwagę na:

 1. Prawidłowość doboru metod łączenia elementów tworzących pokrycie dachu
 2. Jakość wykonania obróbek wszystkich elementów wystających ponad pokrycie dachu (kominy, okna połaciowe, attyki itd.).
 3. Staranność wykonania systemów odprowadzania wody.

Przy wykonywaniu pokryć elewacyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na:

 1. Zapewnienie szczelności połączeń, aczkolwiek drobne infiltracje wody są tolerowane, jeśli po wewnętrznej stronie okładziny woda ma możliwość ściekania bez kontaktu z warstwą ocieplenia.
 2. Zwiększone rygory szczelności w przypadku stosowania na ścianach kurtynowych, które muszą spełniać maksymalne wymagania pod względem nieprzepuszczalności powietrza i wody.

 a woda

Przykład uproszczony: Dla temperatury zewnętrznej 13°C i budynku o wilgotności względnej 75% ogrzewanego do 22°C, na przykład pływalni, odczytanie z wykresu pozwala ustalić pojawienie się kondensacji w przegrodzie przy 17,5°C.

Obciążenie śniegiem

Nagromadzenia śniegu na pokryciu dachowym jest czynnikiem negatywnie wpływającym na szczelność tegoż pokrycia. Na ten problem należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku gdy istnieje możliwość zalegania śniegu przez okres najmniej trzech tygodni.

Powtarzające się cykle zamarzania i topnienia są powodem zmiany śniegu w lód, co prowadzi do:

 1. Wzrostu gęstości śniegu
 2. Wzrostu ciśnienia hydrostatycznego wody w przekształconym śniegu, pogarszając w ten sposób szczelność pokrycia (możliwość infiltracji poprzez materiał zwiększenie kapilarności na łączeniach)

Kity uszczelniające

 nie zaleca stosowania kitów uszczelniających w celu poprawy szczelności pokryć. Tylko w niektórych przypadkach uzasadnionych sytuacjach ich użycie jest dopuszczalne. Należy stosować tylko i wyłączne kity neutralne w stosunku do stopu cynkowo-tytanowego, zapoznając się dokładnie z instrukcją stosowania, dołączoną przez producenta. Komponenty oparte na polimerach typu MS, bez rozpuszczalnika na ogół są dozwolone. Użycie kitów zawierających silikon acetynowy jest zabronione z uwagi na obecność rozpuszczalnika protonogenowego, który działa niszcząco na stop cynkowo – tytanowy.