Polityka prywatności

KLAUZULA RODO

Uprzejmie informujemy, iż E&B Team spółka z ograniczona odpowiedzialnoscia z siedzibą przy ul. ks bpa władysława bandurskiego 21/2 w Krakowie (kod pocztowy: 31-515), tel.: +48 602 47 27 42, adres e-mail:ofertowanie@blachynadachy.com, przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych: imię i nazwisko osoby kontaktowej, funkcja służbowa, adres siedziby, adresy dostaw, numery telefonów (stacjonarny, tel. komórkowy), NIP, adres e-mail.
W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że:
1. Administratorem ww. danych osobowych jest E&B Team spółka z ograniczona odpowiedzialnoscia z siedzibą przy ul. ks bpa władysława bandurskiego 21/2 w Krakowie (kod pocztowy: 31-515), tel.: +48 602 47 27 42, adres e-mail:ofertowanie@blachynadachy.com. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na ww. adres lub email: biuro@blachynadachy.com.
2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L rok 2016 nr 119 poz. 1), tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach: wykonanie oferty, dostawa towarów, sprzedaż towarów, zgłoszenia reklamacyjne,/podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit.b RODO, w celu roszczeń podatkowych / art.6 ust.1 lit.c RODO, w celu wypełnienia obowiązku o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy. / art.6 ust.1 lit.c RODO.
4. W związku z przetwarzaniem Pani\Pana danych osobowych przysługuje Pani\Panu prawo do:
· żądania od Administratora dostępu do Pani\Pana treści danych osobowych,
· żądania od Administratora sprostowania Pani\Pana danych osobowych,
· żądania od Administratora usunięcia Pani\Pana danych osobowych (zaprzestania przetwarzania),
· żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani\Pana danych osobowych,
· cofnięcia zgody w dowolnym momencie do przetwarzania Pani\Pana danych osobowych,
· wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
· przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
· wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

E&B Team spółka z ograniczona odpowiedzialnoscia